Privacyverklaring Rise & partners

Wie zijn we?

Rise & partners heeft als kernactiviteit het uitvoeren van waardebepalingen en risico inspecties. Rise & partners is onderdeel van Summa Holding. Binnen Summa Holding is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Onze contactgegevens zijn:

- telefoon: 088 78 66 295

- e-mail: rise@risepartners.nl

- website: www.risepartners.nl

- postadres: Deputé Petersstraat 27 , 5808 BB Oirlo

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:

- telefoon: 088 78 66 290

- e-mail: fg@summa.nl

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;

- Polis gegevens, zoals verzekerde bedragen van opstal en clausules waaraan u moet voldoen.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

- Het uitvoeren van waardebepalingen en risico inspecties

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

- het uitvoeren van een overeenkomst met een verzekeraar of gevolmachtigd assuradeur;

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben, in ieder geval bewaren wij de gegevens 7 jaar vanuit wetgeving.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

- of wij uw persoonsgegevens verwerken;

- de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;

- inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

- bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;

- aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;

- beperking van uw persoonsgegevens;

- verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;

- overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;

- overleg met onze functionaris gegevensbescherming te bereiken via fg@summa.nl;

- vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

5.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

6.2 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Rise & partners van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

6.3 Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

7. Verstrekken of ontvangen van gegevens aan of van derden

7.1 Wij ontvangen uw persoonsgegevens van uw verzekeraar ten behoeve van het uitvoeren van waardebepalingen en/ of risico inspecties die ten grondslag liggen aan de overeenkomst (polis) die u met de verzekeraar of tussenpersoon heeft gesloten. Met deze verzekeraar hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin oa onze rechten en plichten mbt privacy staan vastgelegd.

7.2 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten (zogenaamde verwerkersovereenkomsten).

7.4 Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

7.5 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

8. Wijzigingen van de Privacy statement

8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht

9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. Onze functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via: fg@summa.nl.

9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.